Warunki korzystania z usług serwisu
Korzystając z usług serwisu danceit.pl, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.
 1. Z usług danceit.pl nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez PK. Z usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu i reeksportu. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.
 2. Korzystanie z usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do usług ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z usług nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w systemie. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w serwisie lub w związku z nim.
 3. W danceit.pl są udostępniane pewne treści nienależące do autorów serwisu. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił, tudzież organizator turnieju czy kierownik szkoły tańca. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze sprawdzamy treści, dlatego nie należy przyjmować takiego założenia.
 4. W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje.
 5. Przechowujemy, a następnie udostępniamy organizatorowi turnieju dane wprowadzone przez użytkownika, takie jak; imiona, nazwiska, daty urodzenia tancerzy; wszelkie szczegóły dotyczące zgłaszanych prezentacji takie jak; skład, kategoria, tytuł, nazwa grupy; czas w jakim użytkownik logował się do systemu, wprowadzał zmiany.
 6. Udostępniamy publicznie dane wprowadzone przez użytkownika, takie jak; imiona i nazwiska tancerzy, nazwy grup, tytuły prezentacji, kategorie, w których zgłoszona zastała każda wprowadzona do systemu grupa.
 7. Wprowadzając do systemu informacje dotyczące tancerzy, użytkownik jednocześnie poświadcza, iż rodzice, opiekunowie prawni lub sami pełnoletni tancerze zostali zapoznani z przepisami RODO i wyrazili wcześniej zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Administratorzy serwisu danceit.pl nie ponoszą odpowiedzialności za obraźliwe, wulgarne lub w jakimkolwiek stopniu niewłaświe tytuły; nazwy grup, prezentacji czy szkół tańca.
 9. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest podać prawdziwe informacje dotyczące wszystkich tancerzy, jak i samej szkoły tańca.
 10. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie jak i udostępnianie odpowiednim podmiotom danych osobowych wprowadzonych do systemu.
 11. Zarzekamy sobie prawo, do czasowego zawieszenia dostępności usług, z powodów zależnych lub niezależnych od twórców serwisu danceit.pl.
 12. Naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem konta.


 13. §.1 Postanowienia Ogólne
  Administratorem danych jest Scorpion Dance Team z siedzibą w Anny Jantar 1/11, 45-807 Opole, NIP: 7541258446, REGON: 531100354. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych
  Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy wprowadzone przez Ciebie dane takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@scorpiondanceteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

  §3. Pliki cookies
  17. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Scorpion Dance Team w celu optymalizacji działań. 19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

© danceit.pl - System rejestracji i zarządzania turniejami tanecznymi online